Koncesionet dhe Prokurimet Publike

Kontratat publike gëzojnë interesin e veçantë të operatorëve të biznesit, gjithsesi, duhet theksuar se marrëdhëniet tregtare me subjektet publike ndryshojnë shumë nga ato të kompanive private, për shkak të procedurave unike dhe rolit të rëndësishëm që kanë për operatorët e biznesit.

BOZO & Associates mbulon të gjitha procedurat e ndërmara nga Autoritetet Kontraktore për përzgjedhjen e fituesve për kontratat publike, të cilat janë të financuara nga buxheti i shtetit; për mallrat; punët dhe shërbimet. Ne mundësojmë edhe asistencën për marrëveshjet koncesionare/partneritete publike private që bazohen në:

Investime në koncesione/partneritete publike private;

Çështje që lidhen me rregullimet dhe mbështetje financiare.

Praktikat e BOZO & Associates përfshijnë: