Mjedisi

Resurset natyrore janë boshti i mirëqenies ekonomike të shoqërisë botërore, por shfrytëzimi i tyre është shumë më i lartë në krahasim me mundësitë e ripërtëritjes së tyre. Përmbushja e kërkesave të shoqërive është gjithashtu një sfidë e re dhe e ndërlikuar, pasi ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në aktivitetin e tyre të përditshëm.

Ndaj, për të garantuar një përgjigjje të shpejtë dhe efektive ndaj ndryshimeve dhe kërkesave ligjore të kësaj fushe, BOZO & Associates mundëson këto praktika: