Punësim dhe Imigracion

Ligjet që lidhen me punësimin janë dinamike dhe pësojnë ndryshime në një hark kohor të shkurtër, bazuar edhe në politikat e reja që ndërmarrin qeveritë, për të pasur një qasje inovatore ndaj punësimit, duke garantuar kushte më të mira dhe korrekte në punë.

Përmes përvojës sonë, këshillojmë operatorët e biznesit dhe subjekte të tjera mbi aspektet e ligjit për punësimin, njëkohësisht, asistojmë në ndjekjen e procedurave të ndryshme që kanë lidhje me një sërë çështjesh të fushave ë ndryshme, duke nisur që nga hartimi i kontratave të punës, deri në pajisjen me leje të nevojshme për të punuar në Shqipëri.

Praktikat tona përfshijnë: