Projekte dhe Analizë Ligjore

Ndryshimet në politikat monetare, fiskale, mjedisore, destabiliteti ekonomik, si dhe synimi i Shqipërisë për anëtarësimin në BE, kërkojnë ndryshime të mëdha dhe sigurisht, edhe përshtatje sipas standardeve më cilësore. Për t’iu përshtatur këtyre risive, ekipi ynë përbëhet nga juristë që janë zgjedhur si ekspertë ligjorë në disa projekte të BE-së dhe organizatave të tjera ndërkombëtare.

Disa nga aktivitetet më të suksesshme të BOZO & Associations përkojnë me: