Deklarata Individuale vjetore e te Ardhurave

Me ndryshimet e ligjit per Tatimin mbi te Ardhurat te bera ne vitin 2012 , afati i deklarimit te te Ardhurave Individuale Vjetore dhe pageses se tatimit per vitin 2013 eshte 30 Prill 2014.

Shkalla tatimore e aplikueshme mbi të ardhurat e tatueshme të tatimpaguesit, që plotëson deklaratën vjetore të të ardhurave, është 10 për qind.

Shumes se ketij tatimi i zbriten tatimet e paguara gjate vitit per te cilin deklarohet, te dokumentuara nga mbajtesi ne burim i ketyre tatimeve.

DETYRIMI PER DEKLARIM:

  • Individet rezidente Shqiptare qe realizojne te ardhura ne territorin e Shqiperise dhe jashte saj ne shumen e pergjithshme mbi 2 milion leke ne vit;
  • Individet jo -rezidente Shqiptare qe realizojne te ardhura ne territorin e Shqiperise ne shumen e pergjithshme mbi 2 milion leke ne vit.

Individet rezidente Shqiptare te cilet gjenerojne te ardhura vjetore deri ne shumen 1,050,000 leke mund te ushtrojne te drejten te bejne deklarimin vjetor te te ardhurave me qellim qe te perfitojne nga e drejta e përllogaritjes se shpenzimeve te zbritshme.

SHPENZIMET E ZBRITSHME

Shpenzimet e zbritshme jane :

  • Kontributet vullnetare të pensioneve, sipas përcaktimeve në ligjin për fondet e pensionit vullnetar;
  • Shuma e interesit bankar të kredisë së marrë për shkollim, për vete apo për fëmijët dhe personat në kujdestari;
  • Pjesa e shpenzimeve për mjekim, për vete apo për fëmijët dhe personat në kujdestari, e pambuluar nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor.
  • Taksa mbi ndërtesën.